Manager – persoana fizică – Spitalul Orășenesc Oravița, județul Caraș-SeverinManager – persoana fizică

Spitalul Orășenesc Oravița, județul Caraș-Severin

11 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În baza prevederilor Capitolului III, art. 176 și 177 din Titlul VII – SPITALELE – al Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA, județul Caraș-Severin, în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului ORAVIȚA nr. 553  din  05.11.2021, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizică – al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA (denumit în continuare S.O.O.” sau „Spitalul”),cu sediul în localitatea ORAVIȚA, Str. Spitalului nr. 44,  CP 325600, www.spitaluloravita.webgarden.ro.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc ORAVIȚA, str. Spitalului nr. 44, CP 325600, în Sala de ședințe, în perioada 15 decembrie – 30 decembrie 2021, urmând a se desfășura în doua etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care se va finaliza prin afişarea pe website-ul S.O.O., webgarden.ro, rubrica <<Concurs 2021>>, secțiunea “Concurs Manager – Persoană fizică, în data de 15.12.2021, orele 15:00 – etapă eliminatorie;
 • etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, pe baza temelor–cadru, în data de 27 decembrie 2021, începând cu orele 10:00 – probă unică de concurs.

 

Pentru respectarea etapelor de mai sus, calendarul aprobat pentru desfășurarea concursului este următorul:

 

 • 15 noiembrie – 14 decembrie 2021, orele 14.00 – înscrierea candidaţilor (14 decembrie 2021 este data limită de depunere a dosarelor de înscriere);
 • 15 decembrie 2021 – verificarea de către Comisia de concurs a dosarelor de înscriere a candidaţilor (validarea acestora);
 • 15 decembrie 2021, orele 15:00 – termenul limită de afişare a rezultatelor etapei de verificare a dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, orele 15:00 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele la verificarea dosarelor de concurs;
 • 17 decembrie 2021,orele 14:00 – afişarea rezultatelor de către Comisia de soluționare a contestaţiilor;
 • 20 decembrie 2021,orele 10:00 – publicarea proiectelor de management pe website-ul S.O.O, rubrica << Concurs 2021 >>,secțiunea “Concurs Manager – Persoană fizică;
 • 27 decembrie 2021, începând cu orele 10:00 – susţinerea publică, de către candidați, a proiectului de management, în Sala de ședințe a Spitalului Orasenesc ORAVITA, strada Spitalului nr. 44, CP 325600;
 • 28 decembrie 2021, orele 10:00 – publicarea rezultatelor de la evaluarea  proiectului de management;
 • 29 decembrie 2021,orele 10:00 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele evaluării proiectului de management;
 • 30 decembrie 2021,orele 10:00 – afişarea rezultatelor de către Comisia de soluționare a contestaţiilor;
 • 30 decembrie 2021, orele 15:00 – afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizică – al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA.

 

La concurs pot participa persoane fizice care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată,conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Nu pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al S.O.O:

 • membrii consiliului de administraţie al Spitalului Orașenesc Oravița;
 • persoanele sancţionate disciplinar, în ultimii 2 ani, de către unităţile la care au fost angajate, sau de către Colegiul Medicilor din România.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar,economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • adeverinţa de la ultimele locuri de muncă din care să rezulte că, în ultimii 2 ani până la publicarea anunțului de concurs, nu a fost sancţionat disciplinar de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea ca angajat, sau de către Colegiul Medicilor din România;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele majore ale Spitalului Orășenesc ORAVIȚA:

 • planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul Spitalului;
 • siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • managementul calităţii serviciilor medicale;
 • managementul resurselor umane;
 • performanţa clinică şi financiară a activităţilor Spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de minim 15 –maximum 20 pagini (exclusiv Anexele), tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând. Anexele NU pot cuprinde decât tabele sau grafice, iar ca text doar precizări de asterisc sau legenda graficii. Orice alt înscris din anexe se consideră text și se va adăuga la calcul în conținutul proiectului, indiferent de tipul caracterelor, la volumul echivalent al font-ului mărimii Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

 

Susţinerea proiectului de management, de către candidat, se va face în plenul comisiei de concurs, întrunită în şedinţă publică, la data şi în locaţia indicate în prezentul anunţ de concurs.

Dosarul de înscriere se depune personal, de către candidat, la sediul Spitalului Orășenesc ORAVIȚA, Biroul RUNOS, pavilionul Administrativ, cel mai târziu la data de 14.12.2021, orele 14.00, consemnându-se numărul de pagini din dosarul înregistrat.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită in cadrul Spitalului, în zilele de 19 sau 26 noiembrie 2021, începând orele 09:45 pentru sediul din ORAVIȚA, respectiv cu orele 11.45, pentru Secția Externă MARILA, sub îndrumarea Directorului medical al unității sanitare cu paturi, pentru a fi informați, la faţa locului, cu privire la problemele S.O.O.

În acest sens, persoanele interesate de participarea la concurs vor transmite, pana pe data de 18, respectiv 25 noiembrie 2021, orele 12:00, pe adresa de e-mail spitaluloravita@gmail.com , solicitarea de vizitare a locațiilor susmenționate.

 

La susținerea de către candidați a proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a asista la proba de concurs, prin transmiterea unui e-mail la adresa de poștă electronică  concurs_manager@spitaluloravita.ro , cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare (inclusiv pentru jurnaliști) va fi  confirmată, de către Comisia de concurs, cel mai târziu vineri, 24 decembrie 2021, orele 10.00. Permisiunea de participare și accesul în sala de susținere a interviului (Sala de ședințe a Spitalului Orasenesc ORAVIȚA) vor fi acordate în limita a maximum 15 locuri alocate publicului, date fiind condițiile obligatorii de respectat pe perioada stării de alertă, în contextul pandemiei CoVID 19. În acest sens, doritorii vor avea în vedere că accesul în sala de prezentare a proiectului și susținere a interviului se va putea face doar în condițiile prezentării unui Certificat verde CoVID 19, în una din cele trei forme aprobate (Certificat de vaccinare, Certificat de testare, Certificat de vindecare) și aflat în termen de valabilitate.

 

La avizierul din  sediul Spitalului Orasenesc ORAVITA se află afişat prezentul anunţ de organizare a concursului, inclusiv Bibliografia de concurs (vezi mai jos), iar pe website-ul spitaluloravita.webgarden.ro, rubrica << Concurs 2021 >>, secțiunea “Concurs Manager – Persoană fizică, în format electronic, se regăsesc și:

Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizica al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA;

Lucrările de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar, din Bibliografia stabilită de Comisia de concurs.

descarca: Anunț-CONCURS-MANAGER-.docx 98KB DOCX

Apply for this Job