Manager persoană fizică – Spitalul Județean de Urgență VasluiManager persoană fizică

Spitalul Județean de Urgență Vaslui

26 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Vaslui organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de manager persoană fizică, durată determinată de patru ani, în conformitate cu Dispoziția nr. 155/05.02.2019 a Președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată prin Dispoziția nr. 159/14.02.2019. a Președintelui Consiliului Județean Vaslui, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui și îh acord cu prevederile H.G. nr. 286/2011.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din str. Ștefan cel Mare nr. 233, în perioada 26.022019 -14.04.2019.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 26.02.2019 – 29.03.2019 în zilele lucrătoare, luni – vineri, între orele 8.30 – 13.30, la secretariatul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din str. Ștefan cel Mare nr. 233.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează;

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite in anunțul de concurs. în data de 01.04.2019, ora 10.00 – etapa eliminatorie;
 2. h) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, în data de 10.04.2019, ora 12.00.

Condiții de participare

Pot participa candidații care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, econamico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori suni absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;
 8. h) mi sunt membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de mașter sau doctor în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) cumculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îți exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezidtă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind nccolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

în data de 21.03.2019, în intervalul orar 10.00-12.00, candidații interesați vor putea efectua o vizită m cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoana care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa: spitjudvariui@yahoo.com cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de comisia de concura cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologica a soticitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Eventualele întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectai de management, vor fi transmise prin e-mail eu cel puțin 24 ore înainte de susținerea publică a proiectului de management, pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și a Consiliului Județean Vaslui se afișează:

–        anunțul de concurs;

–        bibliografia de concurs;

–        temele – cadru pentru proiectul de management;

–        structura proiectului de management;

–        regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0235.317.224, persoană de contact – ec. Asmarande Doina.

Apply for this Job