Manager-persoană fizică – Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iașului - ArgeșManager-persoană fizică

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iașului – Argeș

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr.462/11.07.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager la spitalele publice din reteaua Consiliului Judetean Arges.

Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iasului – Arges, anunta organizarea concursului pentru functia de manager-persoana fizica in data de 29.08.2018 – sustinerea probei scrise si in data de 03.09.2018 – proba orala (sustinerea proiectului de management).

 1. Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmează:
 2. In data de 23.08.2018 ora 12,00 – etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie:
 3. etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
 4. a) in data de 29.08.2018 ora 10,00 – proba scrisa care cuprinde un test-grila de verificarea cunostintelor.
 5. b) in data de 03.09.2018 ora 10,00 – proba orala care cuprinde sustinerea proiectului de management, care se desfasoara pe o durata de maximum 20 de minute, dupa caz.
 6. Denumirea functiei scoase la concurs:

– Manager la Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iasului – Arges.

III. Locul si perioada de desfasurare a concursului:

–        La sediul Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iasului – Arges, in sala de sedinte, in data de 29.08.2018 ora 10,00 si 03.09.2018 ora 10,00.

 1. Criteriile de selectie:

–        La concurs se pot inscrie persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a)   cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. a) sunt absolvente ale unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic si au cel putin 5 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii ;
 3. b) sunt absolvente ale unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii sau sunt absolvente ale unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. c) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 5. d) nu au fost destituite dintr-o functie de conducere sau nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 5 ani;
 6. e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. f) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.
 8. Locul si perioada de inscriere:

– La secretariatul Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf.Andrei” Valea Iasului – Arges pana la 20.08.2018 ora 12,00.

 1. Continutul dosarului de inscriere:
 2. a) cerere de inscriere la concurs;
 3. b) copie certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 4. c) copie certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 5. d) copie certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori a diplomei de masaterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamnt superior acreditata, potrivit legii;
 6. e) curriculum vitae in format Europass;
 7. f) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
 8. g) cazierul judiciar;
 9. h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 10. i) declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 11. j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 12. k) proiectul de management realizat de candidat, conform art. 20, alin. (1) din regulamentul de organizare si desfasurare al concursului;
 13. l) declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca proiectul de management este conceput si realizat de catre candidat;
 14. m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 15. n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

VII. Temele cadru pentru proiectul de management precum si bibliografia pentru concurs sunt stabilite prin regulament Anexa 1, 2 si publicate la prezentul anunt.

Nota minima de promovare a fiecarei probe de evaluare este 7,00.

Dupa finalizarea etapei de concurs se intocmeste clasificarea candidatilor care au promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finala de cel putin 7,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMIN ISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF.ANDREI” VALEA IASULUI – ARGES

CALENDAR

DESFASURARE CONCURS MANAGER

 • 20.07.2018 – Publicare anunt
 • 27.07.2018, ora 9°°-14°° – Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati
 • 20.07.2018 – 20.08.2018, ora 12°° – Depunere dosare inscriere concurs
 • 23.08.2018, ora 12°° – Verificarea dosarelor de inscriere depuse si rezultatul verificarii.
 • 24.08.2018, ora 12°° – Termen limita de depunere contestatii privind rezultatul verificarii dosarelor
 • 27.08.2018, ora 12°° – Solutionare contestatii verificare dosare si afisare rezultate
 • 29.08.2018, ora 10°° – Proba scrisa – test grila
 • 29.08.2018, ora 15°° – Afisare rezultat proba scrisa
 • 30.08.2018, ora 15°° – Termen limita de depunere contestatii privind rezultatul la proba scrisa
 • 31.08.2018, ora 15°° – Solutionare contestatii proba scrisa si afisare rezultat
 • 03.09.2018, ora 10°° – Proba orala – sustinere proiect de management
 • 03.09.2018, ora 15°° – Afisare rezultate proba orala
 • 04.09.2018, ora 15°° – Afisare rezultate finale concurs
 • 05.09.2018, ora 15°° – Termen limita de depunere contestatii privind rezultatul concursului
 • 07.09.2018, ora 15°° – Solutionare contestatii concurs si afisare rezultate finale
 • 10.09.2018              – Validare concurs

 

TEME Propuse Pentru Proiectul de Management

 1. Imbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
 2. Siguranţa şi satisfacţia pacientului:
 3. Imbunătăţirea managementului resurselor umane;
 4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
 5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului;
 6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
 7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;
 8. Strategia managementului în activitatea de investiţii;
 9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;
 10. Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.

BIBLIOGRAFIE

 1. DIN DOMENIUL LEGISLAŢEI
 2. Constituţia României, Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 3. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 6. Legea nr. 346/2002 privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 12. H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. O-M.S. nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. O.M.S. nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 16. O.M.S. nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 18. O.M.S. nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi;
 19. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;
 22. O.M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare.
 23. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR I
 24. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti.

descarca: Anunt-Manager-Spital-PNF-Sf-Andrei.pdf 3.89MB PDF

Apply for this Job