Manager persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta PaşcaniManager persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani

11 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani organizează concurs, in conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 1494/18.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, al Spitalului Municipal de Urgență Paşcani, în acord cu prevederile OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice, pentru ocuparea pe perioada determinata de 4 ani a funcţiei de conducere vacante de manager.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, al Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani – sala de referate, din str. Grădiniţei nr. 5, în perioada 15.11.2018 – 03.12.2018, desfăşurându-se în două etape:

  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 15.11.2018, etapa eliminatorie;
  2. etapa de susţinere publica si evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 27.11.2018 ora 9,30.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publica și de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc   cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
  2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
  3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
  4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani,  str. Grădiniţei nr. 5, pană   la data de 14.11.2018, ora 15,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004   290 11 201   0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani în data de 25.10.2018, ora 12,00 sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.

Pe adresa de e-mail spitalulmunicipalpascani@yahoo.com, mass-media precum si orice persoana poate sa isi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publica a proiectului de management si poate adresa întrebări candidaţilor in legătura cu proiectul de management pana la data de 22.11.2018 ora 14,00.

Participarea persoanelor interesate precum si a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232763600 interior 110.

descarca: Scan1-1.pdf 210KB PDF

Apply for this Job