Manager persoană fizică – CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,, BUNA VESTIRE,, GALAȚIManager persoană fizică

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,, BUNA VESTIRE,, GALAȚI

11 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,, BUNA VESTIRE,, GALAȚI organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordin MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Municipiului Galaţi aprobat prin dispoziţia Primarului nr. 2141/18.07.2017 .

Concursul va avea loc la sediul unităţii din Galați, str. Nicolae Alexandrescu, nr. 99, în perioada 13.03.2019 – 27.03.2019 desfăşurandu-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc in perioada 13.03.2019 – 15.03.2019 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere a probelor de evaluare care cuprinde :
 3. a) Proba scrisa, un test – grila de verificare a cunoștințelor care se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ,, Buna Vestire,, la data de 20.03.2019, ora 10.00 .
 4. b) Proba de susținere si de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ,, Buna Vestire,, pe baza temelor – cadru, la data de 27.03.2019, ora 10.00 .

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

Publicare la: sediul spitalului, site-ul spitalului, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Primăriei Galaţi în data de 11.02.2019

Vizitarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „ Buna Vestire”de către candidaţii interesaţi se va face in data de 14.02.2019 în intervalul orar 9.00 – 13.00

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 13.03.2019, ora 12.00

Verificarea dosarelor de concurs 13.03.2019 – 15.03.2019

Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor 15.03.2019, ora 12.00

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 18.03.2019, ora 12.00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor 19.03.2019, ora 12.00

Data susţinerii testului-grilă 20.03.2019, ora 10.00

Data afişării rezultatului probei test – grilă 21.03.2019, ora 15.00

Data limită de depunere a contestaţiilor 22.03.2019, ora 15.00

Data afişării rezultatului contestaţiilor 26.03.2019 ora 15.00

Data susţinerii proiectului de management 27.03.2019, ora 10.00

Data afişării rezultatului probei proiectului de management 28.03.2019 ora 15.00

Data limită de depunere a contestaţiilor 29.03.2019, ora 15.00

Data afişării rezultatului contestaţiilor 01.04.2019, ora 15.00

Afişarea rezultatelor finale 02.04.2019

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico- financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,, Buna Vestire,, Galați, str. Nicolae Alexandrescu, nr. 99 , la Serviciul R.U.N.O.S., pană la data de 13.03.2019, ora 12.00, prezentandu-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar,economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0236/413131 int.115.

descarca: anunt-concurs-manager.pdf 2.62MB PDF

Apply for this Job