Manager persoană fizică – Spitalului Municipal ToplițaManager persoană fizică

Spitalului Municipal Toplița

27 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Toplița nr. 216/17.04.2018, adoptat în conformitate cu prevederile art. 2 din OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Toplița organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană publică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Toplița- str. Victor Babeș, nr.3, jud. Harghita, în perioada 28.05.-12.06.2018, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 30.05.2018- etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor- cadru în data de 12.06.2018, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Cunosc limba română, scris și vorbit
 • Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
 • Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătățiiși stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o insitituție de învățământ superior, acreditată, potrivit legii.
 • Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.
 • Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • Sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
 • Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Municipal Toplița- secretariat, până la data de 28.05.2018, ora 14,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze.
 • Copia certifcată pentru conformitate a actului de identitate, în termen de valabilitate
 • Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
 • Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.
 • Curriculum vitae
 • Adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă
 • Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform art. V, pct. 1 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic
 • Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989
 • Copia certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc) prin care și-a schimbat numele, după caz.
 • Proiectul de management realizat de candidat
 • Declarație pe propria răspundere din partea candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat.
 • Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat.
 • Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de de documentele depuse la dosarul de înscriere.Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 08.05.2018, ora 10,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.Orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate vor trasmite până la data de 11.06.2018, ora 14,00, pe adresa de e-mail: secretariat@spitaltoplita.ro solicitările de participare, cu precizarea numelului și prenumelului și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.Participarea persoanelor interesate, precum și mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.   Pe site-ul Spitalului Municipal Toplița- www.spitaltoplita.ro- ,precum și la sediul unității se află afișate următoarele documente:
 • Anunțul de participare
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică .
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0266342432, int. 169 (luni- vineri, orele 7,30-15,30).
 • Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management.

descarca: Anunt-concurs-manager-2018.docx 54KB DOCX

Apply for this Job