Manager – Institutul de Psihiatrie „Socola” din IaşiManager

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Institutului de Psihiatrie ,,Socola,, Iasi, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager la Institutul de Psihiatrie ,,Socola,, Iasi.

Concursul va avea loc la sediul Institutului de Psihiatrie ,,Socola,, Iasi, din Iasi, sos. Bucium, nr. 36, județul Iasi, în perioada 22.10 – 12.12.2018, desfășurându-se în 2 etape:
Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în perioada 22-23.11.2018 – etapă eliminatorie;
Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 06.12.2018, ora 10.00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:
Vizitarea Institutului de către candidații interesați – 15.11.2018, în intervalul orar 10.00 – 13.00;
Termen limită de înscriere a candidaților – 21.11.2018, ora 15.00;
Verificarea dosarelor candidaților – 22, 23.11.2018;
Afișarea listei candidaților admiși – 26.11.2018 ora 12.00;
Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data 27.11.2018, ora 12.00;
Afișarea rezultatelor contestațiilor – 29.11.2018 ora 12.00;
Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 29.11.2018 ora 15.00;
Susținerea publică a proiectului de management în data de 06.12.2018, ora 10.00;
Afișarea rezultatelor – 07.11.2018, ora 14.00;
Depunerea contestațiilor până pe data de 10.12.2018, ora 14.00;
Soluționarea contestațiilor – 12.12.2018, ora 14.00;
Afișarea rezultatelor finale – 12.12.2018, ora 17.00.

La concursul pentru ocuparea funcției de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutului de Psihiatrie ,,Socola,, Iasi, din Iasi, sos. Bucium, nr. 36, județul Iasi – Secretariat manager (Sediul Administrativ) – până la data de 21.11.2018, ora 15.00, cu precizarea numărului de pagini din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele și mass-media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail: secretariat@socola.eu, până pe data de 04.12.2018 ora 12.00, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebari pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

descarca: Anunt_Socola.pdf 333KB PDF

Apply for this Job