Manager de spital – Spitalului Municipal Vatra DorneiManager de spital

Spitalului Municipal Vatra Dornei

21 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL    DE   ADMINISTRAŢIE  al Spitalului Municipal Vatra Dornei scoate la concurs postul de manager de spital.

 În conformitate cu prevederile Regulamentulu de organizare şi desfăşurare  a concursului pentru ocuparea  funcţiei de manager aprobat prin HCL nr.634 din 31.05.2017  aprobat în conformitate cu OMS nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  AL SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava în perioada  şi va consta în două etape:

 • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţ – în data de 19.09.2017
 • Etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management ,care se va drsfăşura la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei ,pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de  21.09.2017

LA CONCURS  SE  POATE  ÎNSCRIE   ORICE  PERSOANĂ  FIZICĂ  CARE ÎNDEPLINIEŞTE  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

a) cunosc limba romană, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere  se depune la Sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str.Mihai Eminescu ,nr.12 ,loc.Vatra Dornei, jud Suceava   până la data de 15.09.2017

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ÎN  PRINCIPAL URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţămant superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta işi exprima consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, dupa caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaratie pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 31.08.2017 ora 11ºº, sub îndrumarea directorului  medical al unităţii pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului

La sustinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa spitalmunicipaldorna@yahoo.com , cu precizarea numelui şi prenumelui

Comisia de concurs va confirma participarea persoanelor solicitante, în ordinea cronologică a solicitarilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0230375528,int.44 (luni-vineri 08ºº -16ºº)

  BIBLIOGRAFIA

 Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager spital-persoană fizică a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 I. Domeniu legislativ:

 1. Legea nr. 95 / 2006 republicata privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII Spitalele
 2. OMS nr. 362 /2017, pentru modificarea şi completarea OMS şi al preşedintelui CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HGR nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului- cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,
 3. HGR nr. 161 / 2016 actualizata pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
 4. OMS nr.39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
 5. OMS nr. 1096 /2016 privind modificarea şi completarea OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
 6. OMS nr. 1384 /2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 7. Legea nr. 46 /2003 privind drepturile pacientului
 8. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 9. OMS nr. 1101 /2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 10. HG nr. 1425 /2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 11. OMS nr.1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi
 12. OMS nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 13. OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 14. Legea nr. 273 /2006, privind finanţele publice locale
 15. OMFP nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 16. Ordin ANMCS nr.151 din 18.07.2017 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea ciclu de acreditare a spitalelor
 17. Legea nr. 53 /2003, Codul muncii – republicat
 18. Legea nr. 98 /2016, privind achiziţiile publice
 19. Hotărârea nr. 395 /2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 20. Ordinul nr. 55 /2017, al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/ entităţilecontractanteverificate
 21. Ordinul nr. 400 /2015, al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 22. OMS nr. 871 /2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

II . Domeniul managementului sanitar

 1. Management strategic ( Administraţie publică) –autor Popa Ion –editura Economică 2005
 2. Management general –autor Popa Ion –editura ASE 2005
 3. Management în unităţile medico-sanitare – autori  Eugen Avram,Vasile G. Ciubotaru,Alexandru Vladimir Ciurea –editura Universală 2011
 4. Managementul spitalului  – editura Public H Press Bucureşti 2006

III. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului Municipal Vatra Dornei

 1.planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului

2.siguranţa şi satisfacţia pacientului

3.managementul resurselor umane

4.managementul calităţii serviciilor medicale

5.performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului

IV. Structura proiectului de management

1.descrierea situaţiei actuale a  spitalului

2.analiza SWOT a spitalului(puncte tari,puncte slabe,oportunităţi şi ameninţări)

3.identificarea problemelor critice

4.selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute

5.dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate

-scop,

-obiective,

-activităţi: definiţie,încadrare în timp, grafic Ganatt, resursele necesare, umane, materiale, financiare, responsabilităţi

-rezultate aşteptate

-indicatori-evaluare ,monitorizare

-cunoaşterea legislaţiei relevante

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

descarca: anunt-6.doc 76KB DOC

 

Apply for this Job