Magaziner, paznic, șofer I, muncitor califica III (5 posturi) – U.A.T. - Bârlad, județul VasluiMagaziner, paznic, șofer I, muncitor califica III (5 posturi)

U.A.T. – Bârlad, județul Vaslui

15 ianuarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.A.T. – Bârlad, cu sediul în Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a 5 posturi de natură contractuală, de execuție, astfel:

• un post de magaziner în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc,
• un post de paznic în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad,
• un post de șofer, treapta I, în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad,
• două posturi de muncitor calificat, treapta III, în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• un post de magaziner în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc,
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum 3 ani într-o funcție de magaziner sau gestionar sau casier;

• un post de paznic în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad,
studii generale și certificat de absolvire a cursului dc calificare ca paznic, plus atestat profesional pentru exercitarea profesiei de paznic, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și vechime în muncă de minimum 3 ani în specializarea necesară ocupării funcției;

• un post de șofer, treapta I, în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad,
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, școala profesională profil auto, permis de conducere categoria B și C, fișă medicală conducător auto profesionist și vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea necesară ocupării funcției;

• două posturi de muncitor calificat, treapta III, în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Spații Verzi – Sere Bârlad.
școală profesională sau curs de calificare în domeniul mecanic și vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea necesară ocupării funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 februarie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 10 februarie 2021, ora 12:00: proba practică;
 • data și ora inteviului vor fi omunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Secretariat Cabinet Demnitari din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bârlad, camera 29 sau la telefon 0235411760, interior202 sau 204.

Apply for this Job