Lăcătuș montator I (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist) și maestru lumini sunet I – Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din BotoșaniLăcătuș montator I (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist) și maestru lumini sunet I

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoșani

3 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform M.O.1212/16.10.2019

 • în loc de:

„ TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET„ VASILACHE”, BUCUREȘTI”

 • se va citi:

„TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „ VASILACHE”, BOTOȘANI”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din București Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, după cum urmează:

 1. lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treapta profesională I;
 2. maestru lumini – sunet.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treapta profesională I:
 • studii medii, tehnice de specialitate;
 • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni;
 • calificare lăcătuș mecanic;
 • autorizație fochist/cadru tehnic PSI;
 • calificare tâmplar – dacă nu se deține acest atestat, este obligatorie urmarea cursului după încadrare.
 1. maestru lumini sunet, treapta profesională I:
 • studii medii/tehnice de specialitate;
 • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni;
 • calificare electrician/electronist – dacă nu se deține acest atestat, este obligatorie urmarea cursului după încadrare;
 • cunoștințe în domeniul eclerajului și sunetului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă și practică;
 • 29 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine sediul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, Botoșani  telefon 0231/514.353.

Apply for this Job