Laborant cu 0,5 normă, psiholog cu 0,5 normă și îngrijitor – Centrul Județean de Excelență Timiș din TimișoaraLaborant cu 0,5 normă, psiholog cu 0,5 normă și îngrijitor

Centrul Județean de Excelență Timiș din Timișoara

9 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Județean de Excelență Timiș din Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. laborant – 0,5 normă;
 2. psiholog – 0,5 normă;
 3. îngrijitor – 1 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • laborant:
  • studii superioare;
  • vechime în muncă de secretariat într-o unitate școlară:minimum 1 ani;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC ( Excel, Word);
  • noțiuni de comunicare în relații publice;
  • disponibilitate la timp de lucru prelungit.
 • psiholog:
  • absolvent de studii postuniversitare de lungă durată, specializarea psihologie;
  • minimum 5 ani în funcția de psiholog ( logoped/profesor în cabinete și asistență psihopedagogică/ consilier școlar) în sistemul de învățământ/ școala de masă.
  • Minimum 1 an în funcția de psiholog ( profesor psihopedagog, logoped/ profesor psihopedagogie specială pentru catedra de educație specială) în sistemul de învățământ/ școală specială;
  • Constituie avantaj: acreditat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, nivel minim: autonom;
  • Constituie avantaj: experiența de lucru cu adolescenți/ elevii cu rezultate deosebite, performante ridicate ale elevilor în diferite domenii, discipline; participare la acțiuni/ activități/ proiecte de activități cu elevi cu performanțe în diferite discipline/ domenii;
  • Constituie avantaj: deținerea licenței de utilizare și a experienței în utilizarea a minimum 3 din următoarele teste psihologice acreditate: COGNITROM SSESSMENT SYSTEM (CAS), „Testul Arborelui( Karl Koch)”, „Desenul Persoanei (Ada Abraham)”; „Desenul Familiei (Cotte Sourdan – Ionesco & Joan Lachance)”; „NPQ – Noverbal Personality Inventtory ( Sampo Paunonen, Douglas Jackson, Michael Ashton)”; FFNPQ – Five Factor Nonverbal Personality Inventory (Sampo Paunonen, Douglas Jackson, Michael Ashton); Matrici Progresive Standard (SPM); Chestionarul de Personalitate SCID-II;
  • constituie avantaj: deţinerea avizării de consilier orientare privind cariera, cod COR 242306;
  • constituie avantaj: deţinerii avizării de Formator, cod COR 242401.
 • îngrijitor:
  • absolvent de studii generale;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine;
  • să cunoască şi să poată identifica materialele de curăţenie de bază, necesare în activitatea de curăţenie;
  • să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2017, ora 11.00: proba practică;
 • 06 septembrie 2017, ora 12.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Centrului Județean de Excelență Timiș, strada Ghirlandei, nr. 4, județul Timiș, telefon 0736/632.481.

Apply for this Job