Kinetoterapeut S, referent de specialitate debutant, ambulanțier și șofer autosanitară II (6 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiKinetoterapeut S, referent de specialitate debutant, ambulanțier și șofer autosanitară II (6 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

3 decembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. kinetoterapeut (studii superioare) (2 posturi) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1214);
 2. referent de specialitate debutant (studii superioare) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 281);
 3. ambulanțier (studii medii) (2 posturi) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1712);
 4. șofer autosanitară II (studii medii) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1712).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • kinetoterapeut (studii superioare) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1214):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licență în specialitate însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România;
  • aviz anual al autorizației de liberă practică, valabil – eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din România; nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: minimum 6 luni vechime în specialitate (să nu dețină gradul profesional de kinetoterapeut principal).
 • referent de specialitate debutant (studii superioare) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 281):
  • nivel de studii – superioare – economice;
  • diplomă de licență în specialitate însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: fără.
 • ambulanțier (studii medii) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1712):
  • nivel de studii – medii;
  • diplomă de bacalaureat sau dipiomă de absolvire a liceului;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-llfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • condiții de vechime: 3 ani vechime ca șofer autosanitară I sau diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului;
  • certificat de calificare – ca motorist, marinar sau conducător de șalupă medicală;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • condiții de vechime: 3 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de șalupă medicală.
 • șofer autosanitară II (studii medii) (telefon: 021/319.30.51-60, interior 1712):
  • nivel de studii – medii;
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C; nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: minimum 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, telefon 021/319.30.51-60, interior 1714, 281, 1712 (după caz, vezi mai sus).

descarca: AMBULANTIER-ian-2022.docx 23KB DOCX

descarca: KINETOTERAPEUT-ian-2022.docx 23KB DOCX

descarca: OFER-AUTOSANITARA-ian-2022-1.docx 22KB DOCX

descarca: REF.DE-SPEC.ian-2022.docx 22KB DOCX

Apply for this Job