Kinetoterapeut, inspector de specialitate debutant și registrator medical debutant (7 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiKinetoterapeut, inspector de specialitate debutant și registrator medical debutant (7 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. kinetoterapeut (interior 159);
 2. inspector de specialitate debutant (interior 142);
 3. registrator medical debutant (5 posturi) (interior 560).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • kinetoterapeut (interior 159):
  • nivel de studii – superioare; diplomă de licenţă în specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv;
  • autorizaţie de liberă practică;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • condiţii de vechime – minimum 6 luni vechime în specialitate (să nu deţină gradul profesional de kinetoterapeut principal).
 • inspector de specialitate debutant (interior 142):
  • nivel de studii superioare în domeniul ştiinţe juridice; act doveditor de absolvire a studiilor – diplomă de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • cunoştinţe operare PC;
  • nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: – nu e cazul.
 • registrator medical debutant (5 posturi) (interior 560):
  • nivel de studii – studii medii de specialitate sau studii medii; diplomă de bacalaureat;
  • nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: – nu e cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • kinetoterapeut:
  • 28 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 06 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • inspector de specialitate debutant:
  • 28 noiembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
  • 06 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • registrator medical debutant (5 posturi):
  • 28 noiembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
  • 06 decembrie 2018 și 07 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 021/319.30.51, 021/319.30.51-61, interior 142, 159, 560.

 

descarca: ANUNT-inspec.de-spec.deb_..doc 70KB DOC

descarca: ANUNT-kineto.docx 23KB DOCX

descarca: ANUNT-registrator-medical-sept.2018.docx 25KB DOCX

Apply for this Job