Kinetoterapeut, asistent medical (12 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia MareKinetoterapeut, asistent medical (12 posturi)

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare

24 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• 1 post de kinetoterapeut la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie
• 1 post de kinetoterapeut la Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie
• 3 posturi de asistent medical balneofizioterapie și recuperare medicală la Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie
• 2 posturi de asistent medical de farmacie la Farmacia Spitalului
• 5 posturi de asistent medical generalist la secții și compartimente cu paturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de kinetoterapeut:
diplomă de licență in specialitate
abilitați de comunicare
autorizație de liberă practică cu viza pe anul 2019:
fără vechime;

• pentru posturile de asistent medical balneofizioterapie și recuperare medicală:
diplomă de școală sanitară postliceală in specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare sau balneofizioterapie,
fără vechime;
certificat de membru eliberat de Ordinul asistenților generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, cu viza pe anul 2019;

• pentru posturile de asistent medical de farmacie:
diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea farmacie;
fără vechime:
certificat de membru eliberat de Ordinul asistenților generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, cu viza pe anul 2019:

• pentru posturile de asistent medical generalist:
diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală sau echivalentă/ studii de scurtă durată, superioare in specialitate:
fără vechime;
certificai de membru eliberat de Ordinul asistenților generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, cu viza pe anul 2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iunie 2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 18 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 21 iunie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., tel. 0262/205.100, int. 2284. 0262/218.712.

Apply for this Job