Instructor educator, supraveghetor noapte, pedagog social (6 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului NeamțInstructor educator, supraveghetor noapte, pedagog social (6 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 • Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
 • Tip angajator:
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:
20 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

a) Complexul de Servicii „Ion Creangă“ Piatra-Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare, gradul profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul:
științe sociale, domeniul de licență psihologie/științe ale educației,
științe umaniste domeniul de licență limbă și literatură,
știința sportului și educației fizice domeniul de licență educație fizică și sport.
• 1 post de supraveghetor de noapte – studii generale/medii cu certificat sau diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minimum 6 luni.

b) Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare, gradul profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul:
științe sociale, domeniul de licență psihologie/științe ale educației,
științe umaniste domeniul de licență limbă și literatură,
știința sportului și educației fizice domeniul de licență educație fizică și sport.

c) Complexul de Servicii „Ozana“ Târgu Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare, gradul profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul – științe sociale/știința sportului și educației fizice domeniul de licență educație fizică și sport.

d) Complexul de Servicii „Familia Mea“, Roman:
• 1 post de pedagog social, grad profesional principal – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minimum 5 ani, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica);
• 1 post de pedagog social – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minimum 6 luni, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț din Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun nr. 11, telefon: 0233/229.217, interior 124.

Apply for this Job