Instalator, electrician, îngrijitor, lăcătuș mecanic, administrator patrimoniu, muncitor calificat, agent de pază, muncitor necalificat și șofer (14 posturi) – Universitatea din BucureştiInstalator, electrician, îngrijitor, lăcătuș mecanic, administrator patrimoniu, muncitor calificat, agent de pază, muncitor necalificat și șofer (14 posturi)

Universitatea din Bucureşti

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post instalator în cadrul Direcţiei Spaţii de învăţământ – Grupa Tehnică nr. 3 Măgurele, studii generale, certificat de calificare profesională, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post electrician în cadrul Direcţiei Spaţii de învăţământ – Grupa Tehnică nr. 3 Panduri, studii generale/medii, certificat de calificare profesională, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post îngrijitor în cadrul Direcţiei Spaţii de învăţământ – Imobilului Pitar Moş, studii generale, experienţă minim 1 an;
 • 1 post lăcătuş mecanic în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Mihail Kogălniceanu, studii gimnaziale, certificat de calificare profesională, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin C Leu, studii superioare, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post muncitor calificat în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin C Leu, studii gimnaziale, certificat de calificare profesională (instalator/lăcătuş/electrician), vechimea în muncă nu este necesară;
 • 4 posturi portar/agent de pază în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin C Leu, studii generale/medii, certificat de calificare profesională agent de pază şi ordine, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 2 posturi îngrijitor în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin C Leu, studii generale, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post muncitor necalificat în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Al Grozăveşti, studii generale/medii, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post şofer în cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar – Garaj Universitatea din Bucureşti, studii generale atestate cu adeverinţă 12 clase/diplomă 10 clase, experienţă conducător auto autoturisme/camionete – minim 5 ani, posesor carnet auto: categoria B.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 septembrie 2017, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității din Bucureşti, telefon 021/303.51.08.

Apply for this Job