Inspectori de specialitate (5 posturi) – Primăria Municipiului IașiInspectori de specialitate (5 posturi)

Primăria Municipiului Iași

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • Biroul Comunicare:
  1. inspector de specialitate IA;
  2. inspector de specialitate I;
 • Compartimentul Statistică și Prognoză:
  1. inspector de specialitate IA;
  2. inspector de specialitate I;
  3. inspector de specialitate II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate IA – Biroul Comunicare:
  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, ramura de știință științe ale comunicării, specializarea Jurnalism;
  • studii postuniversitare finalizate cu diplomă de masterat/doctorat în specialitatea studiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor (jurnalism, comunicare publică, relații cu presa) de minimum 7 ani;
  • vechime în administrație publică de minimum un an;
  • experiență dovedită în realizarea proiectelor cu finanțare locală/ guvemamentală/europeană.
 • inspector de specialitate I – Biroul Comunicare:
  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor umaniste și arte, ramurile de știință filologie, filosofie sau istorie;
  • vechime în specialitatea studiilor (jurnalism, comunicare publică, relații cu presa) de minimum 7 ani;
  • vechime în administrație publică de minimum un an;
  • experiență dovedită în realizarea proiectelor cu finanțare locală/guvernamentală/europeană.
 • inspector de specialitate IA – la Compartimentul Statistică și Prognoză:
  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor umaniste și arte, ramurile de știință filologie, filosofie sau istorie;
  • studii postuniversitare finalizate cu diplomă de masterat/doctorat în specialitatea studiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 9 ani;
  • vechime în administrație publică de minimum un an;
  • experiență în realizarea de analize și prognoze social-economice/politice de minimum 3 ani.
 • inspector de specialitate I – la Compartimentul Statistică și Prognoză:
  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, ramurile de știință Sociologie sau Științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
  • vechime în administrație publică de minimum un an;
  • experiență în realizarea de analize și prognoze social-economice/politice.
 • inspector de specialitate II:
  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, ramurile de știință sociologie sau științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
  • vechime în administrație publică de minimum un an;
  • experiență în realizarea de analize și prognoze social-economice/politice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, telefon 0232/267.582, interior 275.

Apply for this Job