Inspector specialitate, șofer, asistent social (4 posturi) – Primăria Comunei BaruInspector specialitate, șofer, asistent social (4 posturi)

Primăria Comunei Baru

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Baru, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• un post de inspector de specialitate II şi un post de inspector de specialitate debutant la Compartimentul pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din aparatul de specialitate al primarului
• un post de şofer I la Serviciul de transport public local pentru microbuzul şcolar.
• un post de asistent social practicant la Centrul de zi Baru

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• un post de inspector de specialitate II şi un post de inspector de specialitate debutant la Compartimentul pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din aparatul de specialitate al primarului. Condiţii necesare participării Ia concurs:
– studii superioare cu diplomă de licenţă: economice, juridice, tehnice;
– cunoştinţe de bază de operare pe calculator:
– minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor pentru postul de inspector de specialitate II.

• un post de şofer I la Serviciul de transport public local pentru microbuzul şcolar. Condiţii necesare participării la concurs:
– absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală generală;
– posedă permis de conducere categoria D.

• un post de asistent social practicant la Centrul de zi Baru. Condiţii necesare participării la concurs:
– studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale sau alte studii superioare cu diplomă de licenţă şi diplomă de maşter în asistenţă socială sau protecţie socială;
– cunoştinţe de bază dc operare pe calculator;
– absolvent modul pedagogic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2017, ora 10.00: proba interviu/practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Baru, Județul Hunedoara din Baru, telefon 0254/778.398.

Apply for this Job