Inspector specialitate, șef formație muncitori, îngrijitor animale (3 posturi) – Direcţia Grădina Zoologică TârgovișteInspector specialitate, șef formație muncitori, îngrijitor animale (3 posturi)

Direcţia Grădina Zoologică Târgoviște

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Grădina Zoologică Târgoviște, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante, după cum urmează:

• Inspector de specialitate, gr. I -1 post;
• Şef formaţie muncitori, gr. II – I post;
• Îngrijitor animale muncitor calificat, tr. III – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Inspector de specialitate – gr. I -1 post de execuţie;
studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, stabilite conform H.G. nr. 158/2018 în domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice;
vechime: minimum 4 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale.

• Şef formaţie muncitori, gr. II – 1 post de conducere;
studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime de minimum 5 ani, atestata cu carte de muncă/adeverinţa salariat, în domeniul creşterii şi îngrijirii animalelor sălbatice.

• îngrijitor animale – muncitor calificat, gr. III -1 post de execuţie;
studii generale/medii absolvite;
vechime de minimum 4 ani, cu experienţa în domeniul creşterii şi îngrijirii animalelor sălbatice;
curs de calificare atestat prin document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • Pentru postul de Inspector de specialitate şi postul de Sef formaţie muncitori:
   • proba scrisă în data de 05 11 2018 ora 10.00;
   • proba de interviu în data de 09 11 2018 ora 10.00.
  • Pentru postul de îngrijitor animale – muncitor calificat
   • proba scrisă în data de 05 11 2018 ora  10.00;
   • proba practica în data de 09 11 2018 ora 10.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Grădina Zoologică Targoviște, str. Calea Domnească, nr. 171 B, telefon: 0245/616.558.

Apply for this Job