Inspector specialitate III S și asistent social debutant S – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap NedeleaInspector specialitate III S și asistent social debutant S

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 1. inspector specialitate III – studii superioare;
 2. asistent social debutant – studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector specialitate URS:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice;
  • vechime în muncă minimum 20 ani;
  • vechime în specialitate (contabilitate) minimum 8 ani;
 • asistent social debutant/S:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

[dosarcontractua]

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, cu sediul în satul Nedelea, Str. Principală nr. 47, comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, telefon nr. 0244/702.891.

Apply for this Job