Inspector specialitate II, referent debutant (9 posturi) – Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.Inspector specialitate II, referent debutant (9 posturi)

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

• inspector de specialitate, gradul II (S) – Serviciul Inspecție Periodică – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere – 4 posturi pe durată nedeterminată.
Condițiile specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, in una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate;
b) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
c) permis de conducere categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoștințe operare calculator: MS Office: Windows Word, Excel, PowerPoint.

• inspector de specialitate gradul II (S) – Serviciul Inspecție Suplimentară – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere – 2 posturi pe durată nedeterminată.
Condițiile specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate;
b) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
c) permis de conducere categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar:
e) cunoștințe operare calculator: MS Office: Windows Word. Excel, Power Point.

• referent debutant (M) – Serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză – Direcția Licențiere și Autorizare – I post pe durată nedeterminată.
Condițiile specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
b) vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;
c) cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office, baze dedate – nivel intermediar, cunoștințe de programare într-unul din limbajele HTML / CSS / PHP /JavaScript, experiență de lucru cu sisteme de operare Linux și/sau Windows Server.

• referent debutant (S) – Biroul Administrativ – Serviciul Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport – Departamentul Juridic și Administrativ -1 post pe durată nedeterminată.
Condițiile specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: studii superioare economice sau juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
b) vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;
c) cunoștințe operare calculator: MS Office, Internet.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iulie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 26 iulie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38. sectorul 1, telefon 0213134853, Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job