Inspector specialitate IA, psiholog și asistent social specialist – Direcţia de Asistenţă Socială din Târgovişte, judeţul DâmboviţaInspector specialitate IA, psiholog și asistent social specialist

Direcţia de Asistenţă Socială din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

10 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 1. inspector specialitate IA;
 2. psiholog – Centrul Rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”;
 3. asistent social specialist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector specialitate IA:
  • nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor – S;
  • domeniul studiilor absolvite – Științe admînistrative/Științe economice;
  • vechime în muncă – minimum 7 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani;
  • alte condiții – adeverință absolvire/diplomă/atestat curs SSM.
 • psiholog – Centrul Rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”:
  • nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor – S;
  • domeniul studiilor absolvite – psihologic;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani;
  • vechime în domeniul studiilor absolvite – minimum 3 ani;
  • alte condiții – atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor.
 • asistent social specialist:
  • nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor – S;
  • domeniul studiilor absolvite – asistență socială/teologie – asistență socială;
  • vechime în muncă – minimum 2 ani;
  • vechime în domeniul studiilor absolvite – minimum 2 ani;
  • alte condiții – atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2019, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iulie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 05 iulie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din Târgovişte, Bd. Unirii, nr. 24-26, Pavilion B2, judeţul Dâmboviţa, telefon 0731/023.873.

Apply for this Job