Inspector specialitate IA, muncitor calificat I și șef birou II – Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei RomâneInspector specialitate IA, muncitor calificat I și șef birou II

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române

7 aprilie 2021

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. inspector specialitate, gradul IA, în cadrul Biroului Resurse Umane;
 2. muncitor calificat, treapta I, în cadrul Biroului Ateliere – Administrativ;
 3. șef birou, gradul II, în cadrul Biroului Documentare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector specialitate, gradul IA:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor – domeniul economic – minimum 5 ani;
  • aptitudini/deprinderi de a rezolva eficient problemele de organizare a muncii proprii și de gestionare a timpului; de autoperfecționare; de analiză și sinteză; de a lucra în echipă; de a comunica verbal și în scris;
  • nivel avansat de operare Microsoft;
  • cunoștințe despre întocmirea documentelor care stau la baza sistemului de control intern managerial.
 • muncitor calificat, treapta I:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, specializare electromecanic întreținere și reparații motoare electrice;
  • vechime în specializare – minimum 6 ani.
 • șef birou:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
  • vechime în muncă – minimum 10 ani;
  • vechime într-o funcție de conducere – minimum 6 luni;
  • aptitudini/deprinderi:
   • capacitate previziune și evaluare obiectivă, de planificare și organizare a muncii proprii, de gestionare a timpului și a resurselor alocate, de a rezolva eficient problemele, de asumare a responsabilităților, de a lucra în echipă, de a lucra cu oameni și cu documente,
   • spirit de inițiativă,
   • atenție la detalii,
   • diplomație,
   • toleranță,
   • creativitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 aprilie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 aprilie 2021, ora 09.30 : proba scrisă;
 • 06 mai 2021, ora 09.30 : proba interviu.
 • Notă: Accesul în instituție și în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probelor, purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Biologie Bucureşti al Academiei Române din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 296, sectorul 6, telefon: 021/221.92.02.

descarca: anunt-07.04.2021.pdf 179KB PDF

Apply for this Job