Inspector specialitate, economist, inginer, tehnician, muncitor calificat (14 posturi) – Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şl Gospodărire Locală BrăilaInspector specialitate, economist, inginer, tehnician, muncitor calificat (14 posturi)

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şl Gospodărire Locală Brăila

16 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şl Gospodărire Locală Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. inspector de specialitate în cadrul Serviciului Salubrizare, D.D.D. şi Protecţia Mediului (S) grad III – 3 posturi de execuţie;
2. economist în cadrul Compartimentului Achiziţii (S), grad I -1 post de execuţie;
3. inginer în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public (S), grad II – 2 posturi de execuţie, din care 1 post cu atribuţii în activităţi recreative şi 1 post cu atribuţii în administrare domeniul public;
4. tehnician în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public (M), treapta IA – 2 posturi de execuţie cu atribuţii în Serviciul public de administrare a parcărilor;
5. muncitor calificat în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public, treapta I -1 post de execuţie;
6. muncitor calificat în cadrul Serviciului Salubrizare, D.D.D. şi Protecţia Mediului, Compartiment D.D.D., treapta I- 5 posturi de execuţie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) pentru postul de inspector de specialitate în cadrul Serviciului Salubrizare, D.D.D. şi Protecţia Mediului: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa; vechime în muncă minimum 1 an; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; cunoştinţe operare PC: nivel mediu;

b) pentru postul de economist în cadrul Compartimentului Achiziţii: studii superioare în domeniul economic absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în muncă minimum 3 ani; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; cunoştinţe operare PC: nivel mediu;

c) pentru postul de inginer în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public: studii superioare tehnice în domeniul construcţii şi mecanic absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în muncă minimum 3 ani; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; disponibilitate de lucru în teren; cunoştinţe operare PC: nivel mediu;

d) pentru postul de tehnician în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public cu atribuţii în serviciul public de administrare a parcărilor: studii medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic; vechime în muncă minimum 3 ani; permis conducere categoria B, C, E, cu atestat transport persoane şi marfa; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; disponibilitate de lucru în teren;

e) pentru postul de muncitor calificat în cadrul Serviciului Activităţi Domeniul Public: studii minimum 10 clase, liceale; vechime în muncă minimum 2 ani; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; disponibilitate de lucru în teren;

f) pentru postul de muncitor calificat în cadrul Serviciului Salubrizare, D.D.D. şi Protecţia Mediului, Compartiment D.D.D: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă minimum 2 ani; rezistenţă la stres şi activitate îndelungată; apt pentru manipulare substanţe toxice (periculoase); disponibilitate de lucru în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iunie 2017, ora 09.00 – proba practică;
 • 14 iunie 2017, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 16 iunie 2017, ora 09.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şl Gospodărire Locală Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mărăşeşti nr. 39, telefon 0239611682.

Apply for this Job