Inspector specialitate, căpitan și șef birou (9 posturi) – Autoritatea Navală Română, judeţul ConstanţaInspector specialitate, căpitan și șef birou (9 posturi)

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa

23 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • Direcţia inspecţii siguranţă şi securitate navală:
  • Serviciul PSC/FSC
   • inspector specialitate grad I A – 2 posturi.
  • Serviciul Inspecţii Mărfuri Periculoase
   •  inspector specialitate grad IA – 2 posturi.
  • Biroul Inspecţii Terminale şi Gas Free
   •  inspector specialitate grad I – 1 post.
  • Biroul ISM/ISPS
   • şef birou -1 post;
   • inspector specialitate grad IA -1 post
 • Centrul Maritim de Coordonare:
  • Serviciul VTMIS
   • căpitan port specialist – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector specialitate grad IA/Serviciul PSC – FSC/DISSN – 2 posturi:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • specialitatea de bază – domeniul naval (marină punte/maşinâl sau construcţii nave;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani;
  • criterii minime conform art. 22. alin. (I > şi (5) din H.G. nr. 811/2010;
  • posesor brevet maritim nivel managerial cu 5 ani experienţă pe mare;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
  • cunoştinţe de limba engleză nivel intermediar în domeniul de activitate;
  • cunoştinţe operare PC.
 • inspector specialitate grad IA/Serviciul Inspecţii Mărfuri Periculoase/DISSN – 2 posturi:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • specialitatea de bază – domeniul naval;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani;
  • 36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care 24 de luni de ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare), cu brevet managerial;
  • Certificate de absolvire cursuri pentru:
   • familiarizare tancuri;
   • exploatare tancuri petroliere;
   • exploatare tancuri chimice;
   • exploatare tancuri gaze lichefiate;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoştinţe limba engleză în domeniul de activitate (vorbit,citit,scris);
  • posesor carnet de conducere categoria B.
 • inspector specialitate grad I/Birou Inspecţii Terminale şi Gas Fere/Serviciul Inspecţii Mărfuri Periculoase/DISSN:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • specialitatea de bază – domeniul naval;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 ani;
  • 36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care 12 luni ambarcare pe nave tip tanc (nave in exploatare) cu brevei managerial;
  • posesor certificate de absolvire cursuri pentru:
   • familiarizare tancuri petroliere;
   • exploatare tancuri petroliere;
   • exploatare tancuri chimice;
   • exploatare tancuri gaze lichefiate;
  • certificat de absolvire cursuri Gas Free & Hot Work;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoştinţe limba engleză in domeniul de activitate (vorbit, citit, scris).
 • șef birou/Biroul ISM/ISPS/DISSN:
  • nivelul studiilor- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • specialitatea de baza – domeniul naval;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 uni în domeniul naval;
  • posesor brevet managerial;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
  • cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
  • cursuri Codul ISM, Codul ISPS.
 • inspector specialitate grad IA – Biroul ISM/ISPS:
  • nivelul studiilor- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • specialitatea de bază – domeniul naval;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
  • cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
  • cursuri Codul ISM, Codul ISPS.
 • căpitan port specialist/Serviciul VTMIS/CMC – 2 posturi:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul maritim;
  • specialitatea de bază – navigaţie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • minimum 3 ani, pe funcţia de căpitan de port grad I sau posesor brevet valabil de ofiţer punte, eliberat de ANR cu un stagiu la bordul navelor maritime de cel puţin 24 luni în ultimii 5 ani sau fără condiţii de vechime dacă posedă brevet maritim punte, nivel managerial;
  • certificat valabil de operator radio în sistemul GMDSS (certificat GOC sau certificat ROC);
  • certificat curs – Competente şi cunoştinţe dee utilizare a calculatorului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 august 2018, ora 09.00: proba interviu. 21 august 2018, ora 09.00: proba interviu. (Monitorul Oficial al României, Partea a III a, nr.814/10.08.2018)

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va tace la sediul ANR. Constanţa. Incintă Port nr. 1. el, 9. cam. 93. persoană de contact – Adriana Rosen, tel. 0372.419.884 sau 0372.419.830.

descarca: Anunt-concurs-angajare-perioada-nedeterminata-14.08.2018.pdf 238KB PDF

Apply for this Job