Inspector specialitate, asistenți maternali profesioniști, infirmieră (7 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 BucureștiInspector specialitate, asistenți maternali profesioniști, infirmieră (7 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcţia Coordonare Servicii Comunitare:

Centrul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi „Sf. Maria”
 1 post de inspector de specialitate categoria S gradul I
Cerinţe specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, conştiinciozitate, punctualitate
abilităţi de operare P.C.
vechime în muncă minim 3 ani şi 6 luni (cu studii superioare)

 • Direcţia Protecţia Copilului:

Serviciul Asistenţă Maternală
 5 posturi de asistenţi maternali profesionişti categoria G
Cerinţe specifice de participare la concurs:
învăţământ general obligatoriu
atestat valabil privind calitatea de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului
vechime în muncă 6 luni (cu învăţământ general obligatoriu)
capacitate de lucru în condiţii de stres
conştiinciozitate
capacitate de lucru în echipă

 • Direcţia Protecţia Socială

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2
 1 post de infirmieră categoria G
Cerinţe specifice de participare la concurs:
învăţământ general obligatoriu
vechime în muncă 6 luni (cu învăţământ general obligatoriu)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 17 iunie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectar 2 situat în București, șos. Pantelimon nr. 301, sectorul 2, Complexul pentru Activități Recreative și Educative „Sf. Pantelimon”, tel. 031.40524.77, int. 303,338, 339.

descarca: anunt-concurs-11.06.2019.docx 355KB DOCX

descarca: bibliografie-si-tematica-11.06.2019.pdf 5.96MB PDF

Apply for this Job