Inspector specialitate (3 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, Județul BuzăuInspector specialitate (3 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, Județul Buzău

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, Județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante , după cum urmează:

 • inspector specialitate debutant, din cadrul Biroului servicii sociale – Compartiment monitorizare, analiză statistic, indicatori asistentă social şi incluziune social:
 • inspector de specialitate gradul II, din cadrul Biroului servicii sociale – Compartiment strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale şi relaţiile cu asociaţiile şi fundaţiile;
 • inspector de specialitate gradul I, din cadrul Biroului economic- financiar şi administrative – Compartimentul arhivă, registratură şi evaluare documente.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector specialitate debutant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistentei sociale;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi suferit condamnări care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;
  • capacitate de comunicare;
  • capacitate de lucru sub stres;
  • disponibilitate la lucru prelungit.
 • inspector de specialitate gradul II:
  • vechime în muncă de minimum 3 ani:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistentei sociale/ştiinţci administralive/ştiinţei juridice;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi suferit condamnări care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;
  • capacitate de comunicare;
  • capacitate de lucru sub stres;
  • disponibilitate la lucru prelungit.
 • inspector de specialitate gradul I:
  • vechime în muncă de minimum 6 ani;
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţei administrative/ştiinţei juridice;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi suferit condamnări care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;
  • capacitate de comunicare;
  • capacitate de lucru sub stres;
  • disponibilitate la lucru prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 14.00: proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
 • 31 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, din str. Tudor Vladimirescu, nr.35, telefon 0238/567.010.

Apply for this Job