Inspector şi referent (2 posturi) – Direcția de Asistență Socială a Municipiului DevaInspector şi referent (2 posturi)

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Deva

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Deva, județul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. inspector de specialitate, gradul II în cadrul Centrului de Informare Turistică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara;
 2. referent, treapta II în cadrul Centrului de Informare Turistică din subordinen Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, gradul II:
  • absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turism şi/sau de studii superioare şi de curs de specializare de management în activitatea de turism;
  • vechime în specialitatea studiilor;
  • minimum 6 luni şi vechime minimum 6 luni în domeniu de turism cu portofoliu ca ghid/agent de turism;
  • calificarea director centru de informare turistică conform standardelor ocupaţionale, secţiunea turism, hoteluri, restaurante, poziţia S28 şi clasificării ocupaţiilor din România, Cod COR ISCO 88 -131513, Cod COR ISCO 08 – 143910, constituie un avantaj (demonstrată prin certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.). Cei care nu deţin această calificare se vor angaja în scris că în termen de un an de la data acreditării centrului vor finaliza cursul de director centru de informare turistică, sub sancţiunea eliberării din funcţie, conform Ordinului nr. 1096/2008;
 • referent, treapta II:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni;
  • calificare/atestare ca şi agent de turism sau ghid turistic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 aprilie 2017, ora 10:00, proba scrisă;
 • 28 aprilie 2017, ora 12:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. Cuza Vodă, nr. 36, bl.112, telefon: 0254/716322, int. 348.

Apply for this Job