Inspector şi muncitor (8 posturi) – Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 BucureştiInspector şi muncitor (8 posturi)

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • inspector de specialitate – Serviciul Resurse Umane, 2 posturi;
 • 2 posturi de muncitor necalificat şi a unui post vacant de muncitor calificat de peisagist-floricultor – Secţia Spaţii Verzi;
 • muncitor necalificat şi două posturi vacante de muncitor calificat de asfaltator – Secţia Drumuri Semnalizare Rutieră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi studii de master;
  • competenţe lingvistice în limba engleză;
  • experienţă în domeniul arhivării/gestionării documentelor, prezentând acte justificative în acest sens;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii, deplasări în teren;
  • competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: software – nivel avansat, Microsoft Office – nivel avansat, SPSS – nivel avansat;
  • competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit ordonat şi bun organizator, iniţiativă şi spirit practic, disciplină profesională;
  • competenţe şi aptitudini personale: echilibru emoţional, memorie, rezistenţa la acţiuni repetative, adaptabilitate şi flexibilitate la situaţii noi şi complexe, capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea, capacitate de comunicare, rezistenţă la stres;
  • competenţe şi aptitudini profesionale: administrare bază de date evidenţă personal, întocmirea, gestionarea şi arhivarea documentelor de resurse umane, precum şi documente statistice, capacitatea de a percepe, analiza şi utiliza conceptele întâlnite în legislaţia specifică;
  • să manifeste atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor;
  • să deţină capacitatea de a-şi aduce contribuţia prin participarea efectivă la realizarea obiectivelor specifice;
  • să aibă capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate.
 • muncitor necalificat, muncitor calificat:
  • muncitor necalificat nu necesită studii şi vechime;
  • pentru posturile de muncitor calificat: studii generale, calificare, fără vechime;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii, deplasări în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 aprilie 2017, ora 11:30: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Bucureşti. Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sectorul 6, telefon: 021/410.16.81, interior 115.

Apply for this Job