Inspector de trafic rutier și economist IA (5 posturi) – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R.Inspector de trafic rutier și economist IA (5 posturi)

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R.

26 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

 1. Inspector de trafic rutier – 4 posturi, în cadrul Inspectoratelor Teritoriale (I.T):
  • Inspector trafic rutier gradul I: T. nr. 5 – Arad – 1 post;
  • Inspector trafic rutier gradul IA: I.T. nr. 6 – Olt – 1 post;
  • Inspector trafic rutier gradul I: I.T. nr. 6 – Vâlcea – 1 post;
  • Inspector trafic rutier gradul II: I.T. nr. 7 – Teleorman – 1 post;
 2. Economist gradul IA: Direcția economică – Serviciul financiar (sediul central) – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Inspector de trafic rutier gradul II:
  • pregătire de bază:
   • a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională
  • sau
   • b) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani
   • vechime: minimum 1 an experiența în muncă în țarâ/străinătate pe studii superioare
   • cunoștințe operare calculator MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu;
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională.
 • Inspector de trafic rutier gradul I:
  • pregătire de bază:
   • a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională
  • sau
   • b) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani
   • vechime: minimum 4 ani experiență în muncă în țarâ/străinătate pe studii superioare
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională.
 • Inspector de trafic rutier gradul IA:
  • pregătire de bază:
   • a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională
  • sau
   • b) studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ Superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani
   • vechime: minimum 7 ani experiență în muncă în țarâ/strâinătate pe studii superioare
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională,
 • Economist gradul IA: Direcția economică – Serviciul financiar:
  • pregătire de bază:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației, în domeniul științelor economice
   • vechimea în specialitatea studiilor: minimum 7 ani
   • cunoștințe operare calculator: MS Office, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
   • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-08 decembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon mobil: 0725/597.680.

 

Apply for this Job