Inspector de specialitate și șofer (3 posturi) – Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și TehnicInspector de specialitate și șofer (3 posturi)

Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic

12 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, grad IA – Compartimentul Relații Internaționale și Afaceri Europene;
 • inspector de specialitate, gradul II – Serviciul Financiar și Administrativ;
 • șofer – Serviciul Financiar și Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, grad IA:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, științelor comunicării sau științelor juridice;
  • studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, științelor comunicării sau dreptului Uniunii Europene;
  • vechime în specialitate – minimum 1 an;
  • cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
  • cunoștințe de operare PC.
 • inspector de specialitate, gradul II – Serviciul Financiar și Administrativ:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul informatică, matematică-informatică sau automatică și calculatoare;
  • vechime în specialitate – minimum 1 an;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare/nivel avansat.
 • șofer:
  • studii de specialitate – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională – șofer, mecanic auto;
  • deținere permis de conducere auto categoria B;
  • vechimea în specialitate necesară – minimum 5 ani în conducerea de autovehicule.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 2020, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iunie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iunie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din București, str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, camera 52, sectorul 1, telefon 021/311.11.62.

Apply for this Job