Inspector de specialitate IA (2 posturi) – Primăria Comunei AlunuInspector de specialitate IA (2 posturi)

Primăria Comunei Alunu

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Alunu, Județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul compartimentului Promovare și Achiziții publice;
 2. inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Pentru inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul compartimentului Promovare și Achiziții publice
– nivelul studiilor: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor Administrative
– Cursuri de calificare: Expert achiziții publice, Manager de proiect, Evaluator proiecte sau orice alte specializări care au legătură cu finanțarea nerambursabilă a proiectelor din fonduri europene
– Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu, de preferat limba engleza.
– Posesor carnet de conducere
– Vechime in specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani.

2. Pentru inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
– nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul protectiei civile, PSI sau alta ramura militara
– Cursuri de calificare: în domeniul protecției muncii – Inspector protecția muncii.
– Posesor carnet de conducere
– Vechime in specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Alunu, Județul Vâlcea, telefon 0250/868.002.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Apply for this Job