Inspector de specialitate, muncitor (3 posturi) – Consiliul Judeţean MureşInspector de specialitate, muncitor (3 posturi)

Consiliul Judeţean Mureş

13 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Mureş organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ – întreținere Complex -Transilvania Motor Ring- Direcția Economică, din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Mureș, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, treapta I – studii superioare -1 post;
 • muncitor calificat (electrician), treapta I – studii medii și/sau generale – 1 post;
 • muncitor necalifîcal treapta I – studii medii și/saugenerale -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, treapta I – studii superioare -1 post;
  să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (conform H.G. nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituțiilor de învățământ superior și specializărilor/programelor de studii universitare la momentul absolvirii) în ramura de științe economice, domeniul de licență:
  administrarea afacerilor;
  management;
  marketing;
  certificat ECDL – European Computer Driving Licence;
  certificare Google care să ateste folosirea platformelor de promovare on-line;
  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 4 ani.
 • muncitor calificat (electrician), treapta I – studii medii și/sau generale – 1 post;
  să fie absolvenți de studii medii și/sau generale;
  diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric;
  autorizare ANRE pentru electricieni;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției/meseria de electrician de minimum 9 ani.
 • muncitor necalifîcal treapta I – studii medii și/sau generale -1 post.
  să fie absolvenți de studii medii și/sau generale;
  vechime în muncă de minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27martie 2020, ora 16.00, data limită pentru depuneera dosarelor;
 • 06 aprilie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • 09 aprilie 2020, ora 10.00, proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Judeţean Mureş, Piaţa Victoriei nr. 1, judeţul Mureş, telefon 0265/263.211, interior 1234, fax 0372651236.

Apply for this Job