Inspector de specialitate II, consilier II și inginer I – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiInspector de specialitate II, consilier II și inginer I

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector de specialitate, grad profesional II în cadrul Biroului R.U.N.O.S.;
 2. consilier, grad profesional II în cadrul Compartimentul Achiziții Publice și Administrarea Contractelor;
 3. inginer, grad profesional I în cadrul Serviciului Administrativ – Tehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii:
  • pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional E la Biroul R.U.N.O.S., candidatul face dovada că îndeplinește în mod cumulativ următoarele 2 condiții de studii:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă ori studii superioare de hmgă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
    • domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, respectiv domeniul de licență matematică, informatică sau inginerie chimică;
    • domeniul fundamental științe sociale:
     • ramura de științe economice-domeniul de licență economic: ramura de științe juridice-domeniul de licență drept.
   • candidatul a absolvit un curs acreditat/autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) dc inspector/referent de resurse umane.
  • pentru postul de consilier, grad profesional II la Compartimentul Achiziții Publice și Administrarea Contractelor candidatul face dovada că îndeplinește în mod cumulativ următoarele 2 condiții de studii:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă ori studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale:
    • o ramura de științe economice-domeniul de licență contabilitate sau economie sau management sau finanțe sau marketing sau economic și afaceri internaționale sau cibernetică, statistică și informatică economică;
    • o ramura de științe juridice-domeniul de licență drept;
   • candidatul a absolvit un curs acrcditat/certificat dc expert în domeniul „Achiziții Publice*’ eliberat de Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale/Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și/sau Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau un alt atestat echivalent eliberat de instituții autorizate.
  • pentru postul de inginer, grad profesional I la Serviciul Administrativ – Tehnic: studii universitare de licență absolvite cu diplomă ori studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință inginerie civilă – domeniul de licență ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții.
 • Vechime:
  • pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II, la Biroul R.U.N.O.S. – minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate studiilor și/sau în domeniul de activitate resurse umane;
  • pentru postul de consilier, grad profesional II la Compartimentul Achiziții Publice și Administrarea Contractelor – minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate studiilor, din care minimum 2 ani vechime în domeniul achizițiilor publice cu experiență în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP;
  • pentru postul de inginer, grad profesional I la Serviciul Administrativ – Tehnic – minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Str. Dr. I. Cihac nr. 30, etaj 5, județul Iasi, telefon 0232/270.915, 0232/239.408, interior 134

Apply for this Job