Inspector de specialitate gradul III-I – Direcția de Proiectare și Consultanță în ConstrucțiiInspector de specialitate gradul III-I

Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, Procedurii nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 310821 din 20.11.2017 privind reevaluarea indicatorilor aprobaţi prin Memorandumul cu tema: „Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I.”, a postului de inspector de specialitate gradul III-I, prevăzut la poziția 35 din statul de organizare al unității.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare – ciclul I de studii universitare – cu diploma de licență, într-unul din domeniile: ingineria instalațiilor;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator și nivelul de cunoaștere: MSOffice, utilizarea aplicațiilor informatice de proiectare asistată de calculator CAD – nivel mediu;
 • alte cunoștințe și abilități: – tehnice de specialitate (electrice, automatizări);
 • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: – atestat ANRE pentru proiectare instalații electrice;
 • sunt declarate apt medical și apt psihologic;
 • să aibă o vechime în specialitate astfel:
  • pentru inspector de specialitate gradul III – 6 luni;
  • pentru inspector de specialitate gradul II – 3 ani și 6 luni;
  • pentru inspector de specialitate gradul I – 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2018, ora 15.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2018, ora 09.00 proba scrisă;
 • 09 noiembrie 2018, ora 09.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/303.70.80, interior 11437, în zilele lucrătoare sau la sediul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, din Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D, precum şi pe pagina de internet a M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri.

Apply for this Job