Inspector (15 posturi) – Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaţiiInspector (15 posturi)

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 15 (cincisprezece) funcţii contractuale vacante de inspector din cadrul Direcției Executive Monitorizare și Control:

(2 posturi la Oficiul Controlul Furnizorilor din cadrul Serviciului Control Regional al Direcției Regionale București,
1 post la Oficiul Controlul Pieței Echipamentelor Radio din cadrul Serviciului Control Regional al Direcției Regionale București,
1 post la Oficiul Județean Giurgiu din cadrul Direcției Regionale București,
1 post la Oficiul Județean Ialomița din cadrul Direcției Regionale București,
1 post la Oficiul Județean Vâlcea din cadrul Direcției Regionale București,
2 posturi la Oficiul Județean Harghita din cadrul Direcției Regionale Cluj,
1 post la Oficiul Județean Sălaj din cadrul Direcției Regionale Cluj,
1 post la Oficiul Județean Bacău din cadrul Direcției Regionale Iași,
1 post la Oficiul Județean Galați din cadrul Direcției Regionale Iași,
1 post la Oficiul Județean Neamț din cadrul Direcției Regionale Iași,
1 post la Oficiul Județean Suceava din cadrul Direcției Regionale Iași,
1 post la Serviciul Control Regional din cadrul Direcției Regionale Timiș și
1 post la Oficiul Județean Hunedoara din cadrul Direcției Regionale Timiș).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Studii: Să deţină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specializarea în unul dintre următoarele domenii: inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale/inginerie electrică/inginerie energetică/calculatoare și tehnologia informației/ingineria sistemelor/științe inginerești aplicate (informatică industrială/ matematică și informatică aplicată în inginerie)/matematică-informatică/drept/economic;
• Să deţină cursuri în domeniul radiocomunicațiilor sau al comunicațiilor electronice
(cerință obligatorie pentru candidații ce sunt absolvenți cu diplomă de studii universitare de licență/de studii superioare de lungă durată în specializări din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației/ingineria sistemelor/științe inginerești aplicate (informatică industrială/matematică și informatică aplicată în inginerie)/matematică-informatică/drept/economic);
• Să dețină experiență de minim 1 (un) an în domeniul radiocomunicațiilor sau comunicațiilor electronice
(cerință obligatorie pentru candidații ce sunt absolvenți cu diplomă de studii universitare de licență/de studii superioare de lungă durată în specializări din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației/ingineria sistemelor/științe inginerești aplicate (informatică industrială/matematică și informatică aplicată în inginerie)/matematică-informatică/drept/economic);
• Să deţină carnet de conducere categoria B;
• Să deţină cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint și navigare Internet – nivel mediu;
• Să deţină cunoştinţe de limba engleză (scris, vorbit, citit) – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, ora 14,30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 11,00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din București, Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, pentru Serviciul Resurse Umane/Biroul Recrutare şi Administrare Personal (etajul 7, camera 21), telefon: 0372/845.457.

descarca: Anunt-de-concurs-GOV.doc 305KB DOC

Apply for this Job