Îngrijitor, paznic (2 posturi) – Colegiul Naţional „C.D.Loga“, TimișoaraÎngrijitor, paznic (2 posturi)

Colegiul Naţional „C.D.Loga“, Timișoara

5 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Colegiul Naţional „C.D.Loga“, cu sediul în Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

• 2 posturi îngrijitor – posturi contractual vacante, pe perioadă nedeterminată.
• 2 posturi paznic – posturi contractual vacante, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 2 posturi îngrijitor
nivelul studiilor – absolvent de studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine;
să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

• 2 posturi paznic
nivelul studiilor – minimum studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani;
abșolvent(ă) al cursului de calificare de bazăagent de securitate (pază) cu atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate (pază);
rapiditate în reacții și judecată;
capacitate de adaptare rapidă;
memorie vizuală foarte bună;
punctualitate;
să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă; să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
cunoștințe în domeniul sănătății și securității în muncă, PSI;
să nu aibă antecedente penale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 martie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 31 martie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţiile suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „C.D.Loga“, cu sediul în Timișoara, str. bd. C.D. Loga nr. 37, județul Timiș, telefon 0256/491873.

Apply for this Job