Îngrijitor (8 posturi) – Serviciul de Telecomunicații Speciale, BucureștiÎngrijitor (8 posturi)

Serviciul de Telecomunicații Speciale, București

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează concurs în vederea încadrării a opt funcții de personal contractual – îngrijitor, după cum urmează:

 • două funcții de îngrijitor, în cadrul U.M. 0200, Cristian, județul Brașov;
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0621, Pitești;
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0464, Brașov:
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0992, Buzău;
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0279, Drobeta-Turnu Severin;
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0873, Suceava;
 • o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0398, Focșani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • candidații trebuie să aibă studii gimnaziale;
 • nu este necesară vechime în muncă;
 • Sediul înscrierilor:
  • înscrierile pentru U.M. 0200, Cristian se vor face la sediul unității din Cristian, Str. Lungă nr. 2, județul Brașov. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;
  • înscrierile pentru U.M. 0621. Pitești se vor face la sediul unității din Pitești, Str. Victoriei nr. 60-62, județul Argeș. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;
  • înscrierile pentru U.M. 0464, Brașov se vor face la sediul unității din Brașov, Str. Prundului nr. 10, județul Brașov. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00:
  • înscrierile pentru U.M. 0992, Buzău se vor face la sediul unității din Buzău. Str. Chiristigii nr. 8-10, județul Buzău. Data limită de depunsre a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;
  • înscrierile pentru U.M. 0279, Drobeta-Turnu Severin se vor faae la sediul unității din Drobeta-Turnu Severin, Str. Eroii de la Cerna Nr. 1, județul Mehedinți. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;
  • înscrierile pentru U.M. 0873, Suceava se vor face la sediul unității din Suceava. Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17. județul Suceava. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03,2019. ora 16.00;
  • înscrierile pentru U.M. 0398, Focșani se vor face la sediul unității din Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Vrancca. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 – 14 martie 2019: evaluarea psihologică (probă eliminatorie);
 • 14 – 15 martie 2019: proba scrisă;
 • 20 – 21 martie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul de Telecomunicații Speciale, București, telefon 021.202.24.14.

descarca: Anunt-incadrare-ingrijitorCPPTERITORIU-STS.doc 84KB DOC

Apply for this Job