Îngrijitoare școală și muncitor calificat/muncitor de întreținere (3 posturi) – Școala Gimnazială Pictor „Nicolae Grigorescu” din Titu, județul DâmbovițaÎngrijitoare școală și muncitor calificat/muncitor de întreținere (3 posturi)

Școala Gimnazială Pictor „Nicolae Grigorescu” din Titu, județul Dâmbovița

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Școala Gimnazială Pictor „Nicolae Grigorescu” din Titu, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. îngrijitoare școală – 2 posturi, astfel:
  • îngrijitoare școală – 1 normă;
  • îngrijitoare grădiniță – 1 normă;
 2. muncitor calificat/muncitor de întreținere – 1 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor școala/grădiniță:
  • nivelul studiilor: studii medii/generale, urmate de un curs de perfecționare în domeniu;
  • experiența anterioară în posturi similare constituie avantaj;
  • abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • răspunde de inventarul încredințat;
  • efectuează și alte sarcini încredințate de către șefii ierarhici în limita capacității sale fizice și intelectuale;
  • cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
  • cunoștințe în domeniul securității în muncă și P.S.I.;
  • vechime în muncă – minimum 5 (cinci) ani.
 • muncitor de întreținere:
  • absolvent cu diplomă al școlii profesionale, cu calificare în unul din domeniile; mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile;
  • absolvent de liceu, cu atestat profesional în domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu/fără diplomă de bacalaureat;
  • deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare și de gaze naturale;
  • deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire centrală prin cazane de capacitate mică și medie, alimentate cu gaze;
  • deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații în construcții;
  • deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune;
  • deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – mininum 5 ani în specialitatea postului:
  • experiența anterioară în posturi similare constituie avantaj;
  • abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • răspunde de inventarul încredințat;
  • efectuează și alte sarcini încredințate de către șefii ierarhici în limita capacității sale fizice și intelectuale;
  • cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
  • cunoștințe în domeniul securității în muncă și P.S.I.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • îngrijitoare școală:
  • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 15 decembrie 2020, ora 11.00: proba practică;
  • 15 decembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.
 • muncitor de întreținere:
  • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 15 decembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
  • 15 decembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu, Titu, cu sediul în Titu, Strada Gării nr. 11, județul Dâmbovița, telefon 0245/651.068.

Apply for this Job