Inginer specialist IA, inspector specialitate, expert achiziții, șef secție, șef atelier (5 posturi) – Centrul Naţional de Management al Apei GreleInginer specialist IA, inspector specialitate, expert achiziții, șef secție, șef atelier (5 posturi)

Centrul Naţional de Management al Apei Grele

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Naţional de Management al Apei Grele organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

• inginer specialist, gr. IA, Compartiment I.S.C.I.R. C.T.C.;
• inspector de specialitate, gr. I, Serviciul Personal, Documente Secrete, SSM-SU, Arhivă
• expert achiziţii, gr. 1. Serviciul MEA, Aprovizionare, Achiziţii Publice, Investiţii;
• şef secţie, gr. II. Secţia Electro-Mecano-Ama;
• şef atelier/instalaţie, gr. II, Secţia Tehnologică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Inginer Specialist, gr.IA, Compartiment ISCIR/CTC
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic;
minimum 7 ani experiență in domeniu ISCIR;
minimum 1 an experiență în control nedistructiv (MT, PT, VT, RT);
autorizație ISCIR-RSVTI (Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor);
certificat+atestat MT nivel II ( control nedistructiv examinare magnetoscopică);
certificat+atestat PT nivel II ( control nedistructiv examinare cu lichide penetrante);
atestat VT nivel II ( control nedistructiv examinare vizuală);
să îndeplinească condițiile în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, secret de stat;
experiență minim 5 ani privind activitățile ISCIR din domeniul apei grele

Inspector de specialitate, gr. I, Serviciul Personal, Documente Secrete, SSM-SU, Arhiva
studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în domeniul ştiinţelor juridice;
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
minimum un an și șase luni vechime în domeniul resurselor umane;
curs de calificare inspector resurse umane cu certificare A.N.C, absolvit după data intrării în vigoare a Legii 153/2017;
certificate de absolvire programe de perfecționare in domeniul managementului resurselor umane și salarizarea în sectorul public; absolvite după data intrării în vigoare a Legii 153/2017;
certificat de absolvire curs competențe informatice.

Expert Achiziții, gr. I
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice;
minim 7 ani experiență în specialitatea studiilor;
minim 1 an experiență in domeniul achizitiilor;
certificat absolvire expert achizitii publice, absolvit după data intrării în vigoare a Legii 98/2016;
certificate de absolvire programe de perfecționare în domeniul achizitiilor. absolvite după data intrării în vigoare a Legii 98/2016;
Studii postuniversitare în domeniul economic.

Șef Secție, gr. II, Sectia Electro-Mecano-Ama
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în domeniul tehnic, specializarea electrotehnică;
Vechime în muncă si specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
Vechime într-o funcție de conducere-similară, minimum 5 ani;
Certificate de absolvire programe de perfecționare în domeniul instalațiilor electrice.

Șef Atelier/ Instalație, gr.II, Secția Tehnologică
studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic;
Vechime in muncă și specialitatea studiilor minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Naţional de Management al Apei Grele, cu sediul în satul Răscoleşti, comuna Izvoru Barzii, Calea Târgu Jiului, km 7, judeţul Mehedinţi, telefon 0252.707.007.

descarca: ANUNT-concurs-2.doc 133KB DOC

Apply for this Job