Inginer, restaurator, conservator şi supraveghetor muzeu (4 posturi) – Muzeul Bucovinei din SuceavaInginer, restaurator, conservator şi supraveghetor muzeu (4 posturi)

Muzeul Bucovinei din Suceava

7 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Bucovinei din Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante astfel:

 1. inginer de sistem studii superioare gr. IA – 1 post;
 2. restaurator studii superioare gr. II – 1 post;
 3. conservator studii superioare de scurtă durată gr. I – 1 post;
 4. supraveghetor muzeu – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer de sistem:
  • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineriei informatice (automatizări şi calculatoare, ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, tehnologia informaţiei);
  • experienţă de minimum 7 ani în specialitatea studiilor.
 • restaurator:
  • studii superioare tehnice, finalizate cu diplomă de licenţă;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni în specialitate;
  • cunoştinţe medii a unei limbi străine de circulaţie, scris, vorbit, citit;
  • abilităţi corespunzătoare pentru prelucrări mecanice şi manuale;
  • stare de sănătate şi constituţie corespunzătoare activităţii specifice;
  • răbdare şi capacitate de realizare a unor lucrări minuţioase;
  • capacitate de concentrare;
  • spirit critic în alegerea şi aplicarea soluţiilor teoretice în practică;
  • abilitate de lucru individual şi în echipă.
 • conservator:
  • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de absolvire sau echivalentă în domeniul muzeologie/istorie;
  • vechime în domeniul activităţii muzeale de minimum 15 de ani;
  • absolvent al programului de pregătire organizat de Ministerul Culturii/Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, specializarea Conservator opere de artă şi monumente istorice (cu durata de 2 ani);
  • experienţă în activităţile care implică bunuri din patrimoniul cultural (manipulare, expunere etc.);
  • cunoştinţe de operare pe calculator: medii (Word, Excel);
  • limbi străine: nivel mediu la o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) – citit, scris, vorbit;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini practice.
 • supraveghetor muzeu:
  • studii liceale;
  • cunoaşterea temeinică a limbii române, scris şi vorbit;
  • cunoaşterea unei limbi străine, nivel minim, constituie avantaj;
  • abilităţi de lucru cu publicul şi de comunicare;
  • capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
  • capacitate de muncă fizică şi cunoştinţe temeinice de grădinărit (săpat, plantat/curăţat/arbori, arbuşti, îngrijire spaţii verzi);
  • capacitate de gestionare a valorilor şi bunurilor,
  • disponibilitate pentru lucru sâmbăta şi duminica, precum şi în sărbătorile legale, sau în program prelungit, în condiţiile legii;
  • nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iulie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 iulie 2017, ora 13:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Bucovinei din Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33, telefon: 0230/216.439/129.

Apply for this Job