Inginer, inspector şi muzeograf (6 posturi) – Muzeul Naţional al Banatului, TimişoaraInginer, inspector şi muzeograf (6 posturi)

Muzeul Naţional al Banatului, Timişoara

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional al Banatului, Timişoara, Judeţul Timişoara organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie, vacante după cum urmează:

 • 1 post inginer, grad profesional IA – Biroul Tehnic şi Administrativ;
 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional II (administrator patrimoniu) – Biroul Tehnic şi Administrativ;
 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional I – Biroul Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii;
 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant (secretariat) – Biroul Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii;
 • 2 posturi – muzeograf, grad profesional debutant – Secţia Ştiinţele Naturii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer, grad profesional IA:
  • studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă – inginerie civilă, specializarea – construcţii civile, industriale şi agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe operare PC;
 • inspector de specialitate, grad profesional II (administrator patrimoniu):
  • studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: tehnic sau economie;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
  • cunoştinţe operare PC;
 • inspector de specialitate, grad profesional I:
  • studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile: Istorie, Comunicare-Relaţii Publice, Marketing, Filologie, Sociologie, Jurnalism, Artă, Pedagogie;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoaşterea unei limbi străine – engleză nivel mediu;
 • inspector de specialitate, grad profesional debutant (secretariat):
  • studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile: Istorie, Comunicare-Relaţii Publice, Filologie, Sociologie, Jurnalism, Artă, Pedagogie;
  • vechime în specialitatea studiilor minim: nu este cazul;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoaşterea unei limbi străine – engleză nivel mediu;
 • muzeograf, grad profesional debutant:
  • studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile: biologie, geologie;
  • vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2017, ora 10:00/10:30/11.00/12:00: proba scrisă;
 • 04 august 2017, ora 10/10:30/11/12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare: la sediul Muzeului Naţional al Banatului, Bastion Therezia, str. Martin Luther nr. 4, Timişoara, telefon: 0256/201321.

Apply for this Job