Inginer, informatician, instalator încălyire, instalator sanitar, ospătar (5 posturi) – Universitatea, de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din IașiInginer, informatician, instalator încălyire, instalator sanitar, ospătar (5 posturi)

Universitatea, de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea, de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, cu sediul în Iași, Str. Universității nr. 16, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată (în conformitate cu H.G. nr. 286/2011), astfel:

• inginer (S) – cu specializarea construcții civile, agricole și industriale în cadrul Compartimentului Tehnic – Investiții – 1 post, poziția 5 din 5 din statul de funcții;
• informatician (S) în cadrul Oficiului de Calcul -1 post, poziția 10 din 11 din statul de Ameții;
• instalator încălzire (M) în cadrul Atelierului întreținere Cămine (Cămine) -1 post, poziția 25 din 25 din statul de funcții;
• instalator sanitar (M) în cadrul Serviciului Atelier întreținere (Buget) – 1 post, poziția 31 din 35 din statul de funcții;
• ospătar (M) în cadrul Serviciului Facilități Studenți – Cantina 1 Decembrie -1 post, poziția 09 din 11 din statul de funcții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• inginer (S) – cu specializarea construcții civile, agricole și industriale în cadrul Compartimentului Tehnic – Investiții – 1 post, poziția 5 din 5 din statul de funcții;
absolvent al Facultății de Construcții și Instalații;
studii de licență – lungă durată, specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole;
vechime în specialitate de minimum 3 ani;

• informatician (S) în cadrul Oficiului de Calcul -1 post, poziția 10 din 11 din statul de funcții:
absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licență în domeniul relevant postului;
vechime minimum 2 ani în domeniul relevant postului;
cunoștințe avansate în utilizarea aplicațiilor pe baze de date Oracle, MSSQL, mySQL, PostgreSQL;
cunoștințe avansate de operare PC Windows și Microsoft Office (Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher);
cunoștințe avansate în administrarea sistemelor de operare Windows și Linux, varianta server, Windows PowerShell;
cunoștințe avansate de HTML, CSS, JavaScript, jQueiy;
cunoștințe avansate de Java SE, JavaServer Faces;
să cunoască minim o limbă de circulație internațională la nivel mediu scris și vorbit:
persoană organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline – uri stricte;
bună capacitate de adaptare la situații noi;
abilități excelente de comunicare și învățare;
spirit de inițiativă.

• instalator încălzire (M) în cadrul Atelierului întreținere Cămine (Cămine) -1 post, poziția 25 din 25 din statul de funcții;
studii liceale/profesionale, post-liceale, cursuri calificări în domeniu;
vechime în specialitate minimum 2 ani;
să efectueze lucrări de sudură electrică și autogen la instalațiile de încălzire din spațiile de învățământ, spațiile administrative, spațiile tehnice, depozite, cămine, cantine;
să efectueze lucrări de verificare periodică a vanelor și rețelelor de transport agent termic din subsoluri și cămine;
să execute lucrări de revizie și reparații a instalațiilor din cadrul centralelor termice;
să sudeze electric toată gama de materiale din oțel necesare în exploatarea instalației de încălzire;
să utilizeze cu succes în activitate țeava de polipropilenă de înaltă rezistență, de cupru, de oțel, de pexal.

• instalator sanitar (M) în cadrul Serviciului Atelier întreținere (Buget) – 1 post, poziția 31 din 35 din statul de funcții:
studii liceale/profesionale, post-liceale, cursuri/calificări în domeniu;
vechime în specialitate minimum 2 ani;
să utilizeze cu succes în activitate țeava de polipropilenă de înaltă rezistență, de cupru, de oțel, de pexal;
să efectueze lucrări de reparații și întreținere la instalațiile sanitare din dotarea Universității (spații de învățământ, spații administrative, spații tehnice, depozite, cămine, cantine);
să efectueze lucrări de verificare periodică a scurgerilor pluviale, a vanelor din subsoluri și rețelelor de alimentare și transport a apei și a agentului termic;
să execute lucrări de racordare la rețeaua de apă a utilajelor și aparaturii din dotarea Universității.

• ospătar (M) în cadrul Serviciului Facilități Studenți – Cantina 1 Decembrie -1 post, poziția 09 din 11 din statul de funcții:
liceu sau școală profesională;
minimum 6 luni vechime în muncă;
certificat calificare ospătar;
abilități relaționale, adaptabil la munca în echipă;
disponibilitate pentru program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 10 iulie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 16 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea, de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, cu sediul în Iași, Str. Universității nr. 16, județul Iași, telefon 0232.301.661.

Apply for this Job