Inginer II S – Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din CâmpinaInginer II S

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, Nr. 338/23.04.2018,  Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina anunță amânarea concursului , după cum urmează:

 • proba scrisă se va susţine, din data de 30.04.2018. în data de 02.05.2018, începând cu ora 12.00:
 • interviul se va susţine, din data de 04.05.2018, în data de 07.05.2018, începând cu ora 12.00.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. toate cu modificările şi completările ulterioare, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în Municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, judeţ Prahova, urmare a suspendării în data de 09.03.2018 a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, acesta se va relua cu candidaţii care şi-au depus candidaturile până la data de 26.01.2018 şi a căror candidaturi au fost validate în data de 27.02.2018, cu condiţia exprimării în scris a intenţiei de a participa până la data de 17.04.2018, orele 15.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
  1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
  2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
  3. c) motivaţia candidatului;
  4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
  5. e) iniţiativă şi creativitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 aprilie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 aprilie 2018, ora 12.00 proba scrisă;  amânare
 • 04 mai 2018, ora 12.00 proba interviu.  amânare

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului se pot obţine la sediul Serviciului Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina, bulevardul Carol I nr. 145, judeţul Prahova, telefon 0244/336.251 sau 0244/336.252 interior 22805 de luni până vineri, între orele 08.00-15.00.

descarca: AnuntConcursInginerReluat.doc 107KB DOC

Apply for this Job