Inginer debutant (inginer autovehicule rutiere) – Unitatea Militară Nr. 01145 din RomanInginer debutant (inginer autovehicule rutiere)

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman

20 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inginer debutant (inginer autovehicule rutiere) în Compartiment managementul calității.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Să fie absolvent de studii superioare în domeniul inginerie autovehicule rutiere;
 2. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
 3. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 septembrie 2018, între orele 10:00-13:00: proba scrisă;
 • 18 septembrie 2018, între orele 10:00-16:00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 53/2003 (republicată/actualizată), Codul muncii;
 2. Legea nr. 307/2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;
 3. Legea nr. 319/2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Echipamentul electric al automobilelor, Gh. Tocaiuc, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982;
 5. Manualul electricianului auto, pentru şcoli profesionale, Ghiţă Ioan, Raicu Virgil, Ed. D.P., Bucureşti, 1971;
 6. Întreţinerea şi repararea echipamentului electric al automobilului, V. Raicu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1971;
 7. Îndrumător pentru ateliere mecanice, G.S. Georgescu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1978;
 8. Manualul lăcătuşului mecanic auto, pentru şcoli profesionale, Gh. Frăţilă, E. Negruş, N. Ghimu, Ed. D.P., Bucureşti, 1970;
 9. Automobile, construcţie, întreţinere şi reparare, Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă, Ed. D.P., Bucureşti, 2013;
 10. Automobilul, construcţie-funcţionare-depanare, D. Cristescu, V. Răducu, Ed. Tehnică, 1986;
 11. Metode şi lucrări practice pentru repararea automobilelor, Al. Groza, Gh. Calciu ş.a., Ed. Tehnică, 1985;
 12. Automobile ROMAN pentru transportul de mărfuri, V. Mateevici, T. Pavelescu ş.a.,, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982;
 13. Aparate şi sisteme de măsurare în construcţia de maşini, C-tin Micu, Gh. Diaconescu ş.a., Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980;
 14. ISO 9001: 2015 – Cerinţe pentru sisteme de management al calităţii;
 15. ISO 14001: 2004 – Cerinţe pentru sisteme de management de mediu;
 16. ISO 18001: 2008 – Cerinţe pentru sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Unitatății Militare Nr. 01145 din Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, Județul Neamţ, telefon: 0233/722.725.

descarca: 20180808_N_A-3314_anunt-posturi-gov-inginer.doc 64KB DOC

Apply for this Job