Inginer de sistem debutant – U.M. 01263 TârgovişteInginer de sistem debutant

U.M. 01263 Târgovişte

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 01263 Târgovişte din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant inginer de sistem debutant / studii superioare, la Comunicaţii, informatică şi COMPUSEC din S.6 – comunicaţii şi informatică din U.M. 01263 Târgovişte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pregătirea profesională:
1. studii:
– absolvent cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul: informatică; calculatoare şi tehnologia informaţiei; automatică şi calculatoare; ingineria calculatoarelor şi telecomunicaţii.
2. perfecţionări/specializări:Nu;
3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu;
4. cunoştinţe de operare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nivel ridicat;

Experienţă:
1. vechime în muncă: -;
2. vechime în specialitatea necesară: -;

Alte cerinţe:
1. abilităţi / calităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului, empatie, inteligenţă, toleranţă la frustrare, rezistenţă la stres, tenacitate, loialitate, spirit de echipă,
2. disponibilitate pentru executarea unor misiuni în alte localităţi;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • 30 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01263 Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu nr. 2-4, telefon contact 0245 616512, int. 138, 139, iar anunţul integral este publicat la sediul unităţii şi pe pagina de internet (smap.mapn.ro/anunturi/concurs.php.).
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: 11.20180614_N_anunt.gov_.ro_.doc 89KB DOC

Apply for this Job