Inginer de cercetare, administrator financiar (3 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiInginer de cercetare, administrator financiar (3 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

1 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1236 din data de 01.09.2017,

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti cu sediul în localitatea Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1,  anunţă amânarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post administrator financiar în cadrul Direcţiei Tehnice din data de 6.09.2017 proba scrisă, în data de 11.09.2017;
 • 1 post administrator financiar – Direcţi Achiziţii Publice, Serviciul Aprovizionare, Derulare Contracte, din data de 6.09.2017, proba scrisă, în data de 12.09.2017.

Restul prevederilor anunţului rămân nemodificate.

Anunţul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1164 din data de 11.08.2017.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • inginer de cercetare – Laboratorul de Microînmulţirea plantelor – Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare;
 • administrator financiar în cadrul Direcţiei Tehnice;
 • administrator financiar – Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul Aprovizionare, Derulare Contracte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer de cercetare:
  • studii superioare;
  • absolvent al specializării Controlul şi expertiza produselor alimentare/Horticultură/Agricultură.
 • administrator financiar:
  • studii superioare în profil tehnic, economic şi juridic;
  • minimum 5 ani experienţă în activitatea de achiziţii publice în cadrul unei autorităţi contractante, atestate, certificate de perfecţionări, specializări în domeniul achiziţiilor publice, recomandare de la locul de muncă;
  • cunoştinţe limbi străine – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel ridicat (Office, portal e-licitaţie).
 • administrator financiar:
  • studii superioare in profil tehnic, economic şi juridic;
  • minimum 5 ani experienţă în activitatea de achiziţii publice în cadrul unei autorităţi contractante, atestate, certificate de perfecţionări, specializări în domeniul achiziţiilor publice;
  • recomandare de la locul de muncă;
  • cunoştinţe limbi străine – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel ridicat (Office, portal e-licitaţie).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job