Inginer, asistent medical, muncitor calificat, registrator medical, îngrijitor (8 posturi) – Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din HușiInginer, asistent medical, muncitor calificat, registrator medical, îngrijitor (8 posturi)

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși

15 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, Județul Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor de execuție contractuale, vacante, de:

• inginer grad profesional IA în cadrul Compartimentului S.S.M. SU PC P.S.I. -1 post normă întreagă perioadă nedeterminată;
• asistent medical principal PL -I post normă întreagă perioadă nedetenninată în Cabinetul de Obstetrică ginecologie din ambulatoriul integrat:
• asistent medical principal PL – I post normă întreaga perioada nedetenninata în Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Secţiei Medicină internă;
• asistent medical principal PL – 1 post normă întreagă perioadă nedetenninată în Compartimentul Pediatrie;
• asistent medical debutant S – 1 post normă întreagă perioadă nedeterminată în Blocul alimentar;
• muncitor calificat, tr. IV bucătar – 1 post normă întreagă perioadă nedetenninată în Blocul alimentar;
• registrator medical debutant – Secretariat – 1 post normă întreagă perioadă nedeterm inată;
• îngrijitor – 1 post normă întreagă perioadă nedeterm mată în Blocul alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru inginer IA în cadrul Compartimentului SSM SU PC PSI;
– studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă;
-minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;
– certificat de absolvire a programului de perfecţionare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă cu conţinut minimum conform celui prevăzut în anexa 6 lit. b) din Hotărârea nr, 14252/2006 cu durata de cel puţin 80 ore;
– certificat de absolvire a programului de pregătire în domeniul evaluării riscurilor la locurile dc muncă.

• pentru asistent medical principal PL:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
– să deţină certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
– certificat de promovare grad principal;
– cunoştinţe de lucru pe calculator,

• pentru asistent medical debutant S:
– diplomă Facultatea de medicină şi Farmacie cu diplomă de licenţă în nutriţie şi dietetică;
– să deţină certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
– cunoştinţe de lucru pe calculator,

• pentru muncitor calificat, tr IV – bucătar:
– şcoală generală;
– diplomă /certificat de bucătar nivel de calificare I.

• pentru registrator medical debutant – Secretariat:
– diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii,
– cunoştinţe de lucru pe calculator.

• îngrijitor – şcoală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă urmată de proba practică şi proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie 40, telefon: 0235/481.081, interior 104.

Apply for this Job