Inginer, administrator și funcționar (3 posturi) – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-NapocaInginer, administrator și funcționar (3 posturi)

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

10 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • inginer II-I (S), 1 post, sectorul zootehnic Staţiunea Cojocna;
 • administrator II (M), 1 post, gestionar pentru Staţiunea Cojocna;
 • funcţionar (M), 1 post, referent pentru Staţiunea Cojocna.

cgcontractual]

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer II-I (S):
  • studii superioare, specializarea zootehnie.
 • administrator II (M):
  • studii medii;
  • experienţă în domeniul administrativ sau de gestiune constituie avantaj;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Oftice – Word, Excel);
  • vârsta minimă de 21 ani, să nu aibă cazier pentru fapte prevăzute de Legea nr. 22/1969.
 • funcţionar (M), un post, referent pentru Staţiunea Cojocna:
  • studii medii;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office – Word, Excel);
  • experienţă în domeniul economic sau administrative constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2017, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, telefon 0264/596.384, interior 113.

Apply for this Job