Informatician – Colegiul Tehnic „Radu Negru” din GalaţiInformatician

Colegiul Tehnic „Radu Negru” din Galaţi

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Colegiul Tehnic „Radu Negru” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul informaticii/studii postuniversitare de profil;
 • experienţă în domeniul de informatică de minimum 3 ani;
 • competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;
 • competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a soiturilor educaţionale;
 • cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli SIIIR;
 • disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Radu Negru” din Galaţi, str. Ştiinţei nr. 119, telefon: 0236/411.634.

Apply for this Job